TELSAN BİLGİSAYAR ELEKTRONİK DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. 0532 152 6442
TELSAN BİLGİSAYAR ELEKTRONİK DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. 0532 152 6442
Kişisel Verileri Koruma Kanunu

Kişisel Verileri Koruma Kanunu

 

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10.maddesi gereği hazırlanmış iş bu bilgilendirme yazısı uyarınca, kişisel verilerin işlenmesi, aktarılması, toplanması ve saklanması, bu işlemlerin hukuki dayanağı gibi temel hususlara ilişkin bilgilendirme yükümlülüğümüzün layıkı ile yerine getirilmesi amaçlanmıştır. Kanunun tanımı uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatına haiz firmamız Telsan Bilgisayar Elektronik Dış Ticaret Ltd.Şti.  bu kapsamda sizlere bilgi vermek ve yine kanunun 11. maddesi gereğince sahip olduğunuz haklar ile ilgili tarafınızı aydınlatmayı temel almıştır.

1- Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Şirketimizin 5188 sayılı kanun ve ilgili mevzuat uyarınca faaliyet gösterdiği özel güvenlik hizmeti sektörüne dahil, alarm izleme, değerlendirme, bilgilendirme, takip, kontrol hizmetleri gibi güvenlik hizmetleri gereğince, hizmetlerin sağlıklı olarak yürütülebilmesi, bilgilendirmelerin yapılabilmesi adına sözlü, yazılı veya elektronik ortamdan gönderilen kişisel verileriniz toplanmakta ve işlenmektedir. Yine şirketimizin satış, pazarlama ve sair faaliyetlerini yerine getirebilmek, bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak amacıyla, kişisel verileriniz kullanılabilecektir. Ayrıca kişisel verileriniz, sizlere sunduğumuz hizmet kalitemizin arttırılması ile satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak müşteri hizmetleri uygulamaları kapsamında da kullanılacaktır. Bu meyanda, Kanun uyarınca, onayınız dahilinde Şirketimizle paylaştığınız kişisel veya/özel nitelikli kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem tarafımızdan yapılabilecektir.

Şirketimiz, söz konusu kişisel verilerinizi sadece; müşterilerin açık rızasına istinaden veya tabi olunan mevzuat başta olmak üzere, KVKK md. 5/f.2’de öngörülen diğer hallerde, değerli hizmet, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması, şirketimizin faaliyetlerini yerine getirmedeki etkinliğini arttırma amacıyla, çalıştığı çözüm ortakları, iş ortakları ve yetkili bayileriyle ya da yurt dışındaki iştiraklerimizle ve ortak girişimlerimizle paylaşılabilecektir. Yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile ve yeterli önlemler alınmak kaydıyla paylaşabilmesi söz konusu olabilecektir.

2- Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

Kişisel verileriniz, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde; Şirketimiz, iştiraklerimiz, bayilerimiz, iş birliği yaptığımız ya da sözleşme ilişkisi bulunan çözüm ortaklarımız gibi kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanabilir.

3- Kişisel Verilerinizin Doğru, Güncel Olarak Muhafaza Edilmesi

Kişisel verilerinizin firmamızla paylaşılması, internet sitesinde ziyareti esnasındaki çerez (cookie) uygulamalarının devreye sokulması durumlarında veri sahibi, hem kişisel bilgilerin doğru olduğunu ve güncel bir şekilde muhafaza edildiğini, hem de 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları haklar hem de ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiğini ve yanlış bilgi verilmesinde doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını, kabul ve beyan etmişlerdir. Paylaşılan kişisel verileriniz ile ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri bilgi@telsanbilgisayar.com adresine bildirebilirsiniz.

3- Kişisel Verilerinizin Güvenliği, Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonimleştirilmesi

Temin olunan kişisel verileriniz saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla gerekli tüm güvenlik önlemleri tarafımızdan uygulanmaktadır. Nitekim iş bu kişisel verilerinizin ve varsa almakta olduğunuz hizmetlere bağlı olarak oluşturmuş olduğunuz hesabınıza ait bilgilerin korunması ile ilgili olarak tarafımızdan alınmış önlemlerin yanında, veri sahibinin de aynı ehemmiyet ve ihtimamı göstermesi, veriler gereğince oluşturulan hizmetlerin güvenliği açısından oldukça önemlidir.

İşbu Bilgilendirme metninde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; KVKK md. 7/f.1'e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve Türk Ceza Kanunu md. 138'e göre ise Kanunların belirlediği süreler geçince tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

4- Çerez (Cookie) Kullanımı

İnternet Sitesi, ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır. Gezinme bilgilerinizi toplama amacıyla kullandığımız çerezler (cookie) hakkında bilgi, İnternet Sitesi’ni ziyaret ettiğinizde “açılır pencere (pop-up ekran)” ile verilecektir. Tarayıcı aracılığı ile Çerezlerin engellenmesi mümkündür. Kullanıcının Site'yi ziyaret etmesi, işbu politika kapsamında çerez kullanımına onay verdiği anlamına gelmektedir.

Çerezler, web sitesini ziyaret ettiğinizde veya mobil uygulamasını cep telefonunuza yüklediğinizde veya mobil web üzerinden bağlandığınızda, internet tarayıcınız tarafından yüklenen ve bilgisayarınız, cep telefonunuz veya tabletinizde saklanan küçük bilgi parçacıklarını içeren metin dosyalarıdır. İnternet Sitesi çerezleri; günlük dosyaları, boş gif dosyaları ve/veya üçüncü taraf kaynakları yoluyla topladığı bilgileri tercihlerinizle ilgili bir özet oluşturmak amacıyla depolar. İnternet Sitesi, size özel tanıtım yapmak, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmak, web sitesinin veya mobil uygulamanın içeriğini size göre iyileştirmek ve/veya tercihlerinizi belirlemek amacıyla; site üzerinde gezinme bilgilerinizi ve/veya site üzerindeki kullanım geçmişinizi izlenebilmektedir. İnternet Sitesi, çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda site üzerinde sizden toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir. Söz konusu eşleştirme ve kullanma yalnızca işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni ile belirlenen amaçlar ve kapsam dahilinde kalacaktır.

5- Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler

Telsan Bilgisayar olarak, tarafımızla paylaşılan kişisel verilerin korunması ve doğru bir şekilde muhafaza edilmesini son derece önemsemekteyiz. Şirketimiz, kişisel verilerin kaybı, hatalı kullanımı, açıklanması, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için ve ayrıca verilerin gizli tutulması ve güvenliğine ilişkin gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı taahhüt etmektedir. Şirketimizin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, bu durum derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.

6- KVKK 11nci Maddede Sayılan Diğer Haklar

Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, KVKK’nın 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (ç) ve (d) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Kanundan kaynaklanan iş bu haklarınızı kullanmak için taleplerinizi, bilgi@telsanbilgisayar.com adresine e-posta göndererek iletmeniz gerekmektedir.

Telsan Bilgisayar Elektronik Dış Ticaret Ltd.Şti.

Whatsapp
İnternet sitemizde çerezlerden faydalanılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Kanununu, Gizlilik Sözleşmesi ve Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz. Reddet Kabul Et